Tulliportin normaalikoulun perusopetuksen järjestyssäännöt

Perusasteen järjestyssäännöt 
Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle sekä kouluyhteisön turvallisuudelle ja viihtyisyydelle. Järjestyssäännöt ohjaavat jokaista kouluyhteisön jäsentä vastuuseen päivittäisestä työskentelystä ja kasvattavat osaltaan oppilasta tulevaa elämää varten.  
 
Järjestyssääntöjä sovelletaan kouluaikana ja koulualueella. Koulun alueeseen kuuluvat koulurakennukset ja rakennusten väliin sijoittuva piha-alue. Kouluyhteisöön kuuluvat oppilaat, opettajaopiskelijat, opettajat ja koulun muu henkilökunta. Kouluaikaa ovat työjärjestyksen mukainen koulupäivä sekä koulun järjestämät tilaisuudet kouluajan tai koulurakennuksen ulkopuolella (mm. retket ja leirikoulut).  
 
Opetuksen järjestäjä on hyväksynyt nämä säännöt, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Koulussa on käytössä tallentava turvakameravalvonta turvallisuuden varmistamiseksi. 
 
1. Yleinen käytös ja työrauha   
Koulun alueella ja kouluaikana noudatetaan hyviä tapoja ja käyttäydytään suvaitsevaisesti muut kouluyhteisön jäsenet huomioon ottaen. Kouluajalla pukeudutaan asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Päällysvaatteet säilytetään niille varatuissa paikoissa. Jokaisella on vastuu työrauhasta ja oikeus työrauhaan. Koulua käydään työjärjestyksen mukaan, eikä koulualueelta saa poistua kesken päivän ilman erillistä lupaa. Koulualue pidetään siistinä. 
 
2. Omaisuus  
Omaa, toisten ja koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti ja vastuullisesti. Aiheutuneesta vahingosta ilmoitetaan viipymättä koulun henkilökunnalle. Oppilas on velvollinen korvaamaan vahingonteon, jos se asiaa kokonaisuudessaan harkiten katsotaan kohtuulliseksi. 
 
3. Tietokoneen ja muiden mobiililaitteiden käyttö  
Tietokoneet ja mobiililaitteet ovat normaali osa opiskelua ja niitä käytetään opettajien ohjeiden mukaan. Laitteiden luvaton ja häiritsevä käyttö on kuitenkin kielletty. Oppilas saa ottaa videon tai valokuvan oppitunnilla, jos opettaja on antanut siihen luvan. Opetukseen liittymätön kuvaaminen, videoiminen ja äänen tallentaminen on kiellettyä opetusta ja oppimista häiritsevänä. Jos oppitunnilla kuvataan, sovitaan erikseen, mihin kuvia voidaan käyttää ja saako niitä julkaista ja jakaa. Kenestäkään otettua kuvaa tai videota ei pidä julkaista ilman lupaa. Opetuksettomana aikana oppilaan tulee noudattaa hyviä tapoja tallentaessaan kuvaa ja ääntä. 
 
4. Plagiointi ja lunttaaminen 
Opiskelu perustuu omaan ajatteluun, lähteiden rehelliseen käyttöön ja toisten työn kunnioittamiseen. Kaikenlainen vilppi, jossa oppilas pyrkii antamaan väärän kuvan omasta osaamisestaan, on kielletty. Vilppiä ovat esimerkiksi lunttaaminen ja toisen tuottaman tekstin kopioiminen (plagiointi).  
 
5. Ruokailu ja välipalat 
Ruokailussa noudatetaan hyviä tapoja ja siisteyttä. Ruokailtaessa ollaan ilman ulkovaatteita, päähinettä ja huppua. Ruoka nautitaan ruokapöydässä omalla ruokailuvuorolla. Ruokailussa noudatetaan ruokarajoituksia sekä valvojien ja keittiöhenkilökunnan ohjeita. 
Ruokailuvälineet ja ruoantähteet palautetaan niille osoitettuihin paikkoihin. Välipalat syödään välitunneilla ruokalassa. 
 
6. Päihdeaineet ja virvoitusjuomat 
Tupakointi, tupakkatuotteiden, nikotiinipitoisten tuotteiden, sähkösavukkeiden, nikotiininesteiden, nuuskan ja päihteiden käyttö, niiden hallussapito ja välittäminen on kielletty. Päihteiden vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty koulun alueella sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.  
Energiajuomien käyttö on kielletty. 
 
7. Vaaralliset esineet ja aineet 
Vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kielletty. Näitä ovat esimerkiksi terä- ja ampuma-aseet. Myös jäljitelmien tuominen kouluun on kielletty. 
 
8. Kulkuvälineet ja liikenneturvallisuus 
Kulkuvälineet säilytetään niille osoitetuilla paikoilla. Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä. Kypärää käytetään koulupäivän aikana, kun liikutaan polkupyörällä. 
 
9. Ristiriitatilanteet  
Kouluyhteisössä ristiriidat ja erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla.  

10. Edellisten sääntöjen lisäksi koulussa noudatetaan opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita. 

Niissä asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan olemassa olevia lakeja, asetuksia ja opetushallituksen antamia ohjeita ja säännöksiä, sekä muita koulun antamia ohjeita.

 
Seuraukset sääntöjen rikkomisesta:
Oppilasta, joka jättää noudattamatta koulun järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan kurinpitokeinoilla ojentaa (Perusopetuslaki (36§). Ensisijaisena seuraamuksena käytetään kasvatuskeskustelua, jonka lisäksi kurinpitokeinoja ovat jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen koulusta erottaminen. 

Näiden lisäksi: 
- Opettaja tai muu koulun aikuinen voi oppilaan ojentamiseksi keskustella ja huomauttaa asioista. 
- Opettaja voi määrätä oppilaan jäämään tekemään koulutehtäviä päivän jälkeen enintään yhden tunnin ajaksi. 
- Opettaja voi määrätä oppilaan poistumaan oppitunnilta tai muusta tilaisuudesta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi. 
- Rehtori voi määrätä oppilaan poistumaan koulusta lopputyöpäivän ajaksi.  
- Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa johtokunnan päätöksellä enintään kolmeksi kuukaudeksi.